ماجرای شهرداری که در خانه ی معلم سکونت داشت !

گفتگوی مبسوط خورنا با عضو شورای شهر اندیمشک؛

خورنا : مهدی قلی کیانی عضو شورای شهر اندیمشک و از کسانی که مخالف استیضاح شهردار اندیمشک بود، معتقد است برخی ها شهردار اندیمشک را قبل از انتصاب، استیضاح کرده بودند! گفتگوی محمد امین جمشیدی، سرپرست خبری خورنا در شهرستان اندیمشک را با «مهدی قلی کیانی» عضو جوان شورای شهر اندیمشک در خصوص اتفاقات رخ داده…