ماجرای شهرداری که در خانه ی معلم سکونت داشت !

قلی کیانی

گفتگوی مبسوط خورنا با عضو شورای شهر اندیمشک؛

خورنا : مهدی قلی کیانی عضو شورای شهر اندیمشک و از کسانی که مخالف استیضاح شهردار اندیمشک بود، معتقد است برخی ها شهردار اندیمشک…