لیگ فصلی جایزه بزرگ باشگاه‌های کشور

برای قهرمانی همدل و هم قسم شده‌ایم

خورنا : برای اولین بار نماینده یک شهر کوچک مدعی قهرمانی در لیگ کشتی است. اندیمشک قطب کشتی فرنگی ایران است وحاصل کار فرنگی‌کاران اندیمشکی در۶ ماهه نخست امسال ۲۴ مدال جهانی و‌ آسیایی بود. مهرزاداسفندیاری‌فر سرمربی تیم مرکز جراحی پاستور اندیمشک گفت :‌ برای قهرمانی در لیگ کشتی فرنگی همدل و هم قسم شده‌ایم سرمربی تیم کشتی فرنگی مرکز جراحی پاستور…