لیزر

37
سمینار آشنایی با کاربرد لیزر در پژوهش سرای فرهیختگان دزفول برگزار گردید . به گزارش خورنا و به نقل از روناش ، صبح چهارشنبه اوّل بهمن ماه ۱۳۹۳ به ابتکار انجمن فیزیک پژوهش سرای فرهیختگان دزفول…