لکه نفتی رودخانه جراحی

خورنا: فرماندار رامشیر گفت: 95 درصد آلودگی ناشی از شکست لوله نفت در رود خانه جراحی پاکسازی شده است و آن مقدار باقی مانده به زودی پاکسازی می شود و در حال حاضر نیز مشکلی ایجاد نمی کند. حمید سیلاوی در خصوص شکست لوله نفت که منجر به ایجاد لکه نفتی در رود خانه جراحی…