لغو سفر وزیر بهداشت به باغملک

خورنا: رئیس شبکه بهداشت و درمان هفتکل از لغو سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این شهرستان خبر داد. همچنین علی فرجی رئیس شبکه بهداشت و درمان باغملک، از لغو سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این شهرستان خبر داد. سیدافشین حجازی اظهار کرد: سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به…