لغو تحریم های بانک ایرانی

خورنا: دادگاه اتحادیه اروپا به دلیل نبود مدارک کافی تحریم های هفت بانک، شرکت و موسسه ایرانی را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دادگاه اتحادیه اروپا به لغو تحریم های پست بانک، بانک توسعه صادرات، شرکت بیمه ایران، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، بانک رفاه کارگران، بانک…