لغو تحریم بانک و موسسه

37
خورنا: دادگاه اتحادیه اروپا به دلیل نبود مدارک کافی تحریم های هفت بانک، شرکت و موسسه ایرانی را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دادگاه اتحادیه اروپا به لغو تحریم…