لغو افزایش مرخصی زایمان

خورنا: معاون سرمایه‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم گفت: در پی لغو مصوبات سه ماه اخیر دولت دهم با دستور معاون‌اول رئیس‌جمهور اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران متوقف شد. پروین هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: به دنبال دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبات دولت…