لشکري از جنيان براي کشتن رئيس جمهور سوريه

خورنا: العالم:”سلوي المطيري” فعال اجتماعي مشهور کويتي بر صفحه شخصي خود در يک سايت اجتماعي اينترنتي مدعي شد: يکي از فرماندهان جنّيان را تسخير کرده ام که لشکري قوي را در اختيار دارد و پيش از اين هم از آن ها براي انجام برخي کارها استفاده کرده ام. اين زن کويتي هم چنين آورده…