لباس عربی

37
خورنا: پوشیدن کت و دشداشه لباسی معمول به هنگام حضور در مراسم ها در میان مردم عرب خوزستان است. محمدعلی ابطحی معاون پیشین رئیس جمهور تصویری از علی شمخانی در لباس عربی دشداشه منتشر کرده است. شمخانی وزیر پیشین دفاع…