لباس دانشجویی

37
خورنا: دبیر کار گروه ساماندهی مد و لباس از تشکیل شورای راهبردی مد و لباس دانشجویی و عضویت 70 دانشگاه فعال در این شورا خبر داد؛ خبری عجیب و مبهم که یادآور برنامه ی «طراحی لباس فرم دانشجویی» از…