لايروبي و آهك پاشي در جداول و كانال هاي روباز اندیمشک