كشف بیش از چهار كیلو شیشه در محور اندیمشك به اهواز