كشت كنجد در رامشير

37
خورنا: مصطفي هنرمنديان اظهاركرد: سال‌گذشته سطح زيركشت كنجد 800 هكتار بوده كه در اين فصل به سه هكتار رسيده است. وي افزود: استقبال كشاورزان از محصول كنجد در سال جاري خوب بوده و قرار است علاوه…