كسب رتبه اول جشنواره مديران مدارس ابتدايي روستايي استان خوزستان توسط مدير انديمشكي

خورنا: به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش شهرستان انديمشك و به نقل از خانم چگاني معاونت آموزش ابتدايي اين اداره ، محمد محرابي مدير دبستان 22 بهمن چم گلك توانست رتبه اول جشنواره بهسازي مديريت آموزشگاهي مدارس ابتدايي روستايي استان خوزستان را كسب نمايد كه اين موفقيت را به ايشان و كليه فرهنگيان انديمشكي تبريك مي گوييم. …