كتابخانه

37
خورنا: نشست نقد و بررسی كتاب «رمانتی سیسم ایرانی» نوشته بهزاد خواجات در كانون ادبی كتابخانه مركزی خوزستان برگزار می‌شود. نشست نقد و بررسی «رمانتی سیسم ایرانی» مقارن با هفته کتاب ساعت 17:00 پنجشنبه (30 آبان 92) در تالار…