كاشت نهال در اندیمشک

12
خورنا : شهردار انديمشك از كاشت نهال در كوي ولايت اين شهر خبر داد به نقل از نعمت آزادي مسئول روابط عمومي شهرداري ، محمد شريفي مقدم گفت : با توجه به جديدالتاسيس بودن اين كوي و به منظور…