كارشناسان

خورنا: مديركل مديريت بحران خوزستان از اعزام گروه‌هاي كارشناس محيط زيست، هواشناسي و وزارت بهداشت از تهران به اهواز جهت بررسي وضعيت آلودگي هوا چند روز اخير خبر داد. محمدرضا آملازاده اظهار كرد: در گزارشي كه از حفاظت محيط زيست دريافت شد، آمده است كه ميزان آلاينده‌ها و شاخص آلاينده‌ها زير حد استاندارد است. وي ادامه داد: براي بررسي شرايط…