قطب نخست تولید کلزا در خوزستان

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک مطرح کرد:

خورنا – رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: امسال بیش از ۲۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک در بخش‌های شهری و روستایی شهرستان به کشت و تولید محصول کلزا اختصاص یافته است. محمد جعفر آفرین در گفت و گو با خورنا اظهار داشت: کشت و تولید کلزا در کشور از جانب دولت حمایت می‌شود و دولت نگاه مثبتی به تولید این…