قطار محلی

خورنا – هادی گودرزی/ گاهی بین منطق و دلت میمانی، میخواهی چیزهای قدیمی و کهنه همان هایی که یک عالم خاطرات در دلشان دارند همانطور دست نخورده در دلت باقی بمانند؛اما غافل از اینکه هر چیز در زندگی تغییر میخواهد … چیزهای کهنه هر چه قدر یادآور خاطرات خوب اگر نو نشوند دستی به سر و گوششان نکشیم…