قطار شوشتر تعغییر مسیر داد

پایان یک اشتباه

خورنا  قطار مشهد _شوشتر ازابتدای مردادماه تغییر برنامه داده و ایستگاه اندیمشک مقصد آخر این قطار خواهد بود ویک رام قطار محلی ریل باس مسافرین را مابین اندیمشک وشوشتر جابجا خواهد نمود. این برنامه از اداره کل سیروحرکت ابلاغ گردیده…