قطار شهری اهواز

37
خورنا: شهرداري منطقه يك اهواز گفت: با توجه به تبديل خيابان سلمان فارسي(نادري) به پياده‌راه و عدم تردد خودرو در آن، به منظور رفت و آمد آسان شهروندان، قطارهايي براي جابه‌جايي مردم، در اين خيابان مستقر مي‌شوند.