قطار انتصابات

چه کسی پاسخگوی قطار انتصابات دانشگاه شهرداری است ؟

طی احکامی جداگانه که از سوی رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز صادر شد، خانم مریم و مائده ابریشم کار به ترتیب به عنوان عضو اصلی هیئت امناء و مدیر آموزش این دانشگاه منصوب شدند. در ادامه روند این انتصابات نیز “اسماعیل احمدی فر” به عنوان قائم مقام و معاون امور اداری و مالی این دانشگاه منصوب و مشغول بکار…