قصه گو

خورنا / در شهرها دیگر کمتر کسی قصه‌های «متل علی میش زا»، «متل هفت دختر»، «ملک جمشید و گیسو بانو»، «چین و ماچین»، «داستان نارنج طلا»، «حطاب»، «اعبید المای» را برای کودکانش می‌خواند. برخی دلیل کمرنگ شدن قصه‌های عامه را موج جهانی شدن می‌دانند و بعضی ضعف سیاست فرهنگی نهادهای متولی. با تمام این مشکلات اما همچنان هستند افرادی که…