قرارداد فاینانس

37
خورنا: مبادله قرارداد فاینانس بین‌المللی احداث تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرهای جنوب خوزستان در استانداری انجام شد. مراسم مبادله قرارداد فاینانس بین‌المللی احداث تصفیه…