قتل عام کودکان سوریه

خورنا – مسلم میرزواند/ روز گذشته مقارن با ۴/۳۱ /۹۵ از طریق اخبار سراسری صحنه ی تکان دهنده در اخبار مشاهده کردم. این صحنه ها در تاریخ بشریت بسیار اتفاق افتاده است‌ اما در اینجا( یعنی سوریه) متفاوت از جاهایی دیگر است. نزدیک به ۶ سال کشتار و خونریزی در سوریه ادامه دارد و متاسفانه کشورهایی اجازه…