قالیباف به دور دوم میرود

خورنا: عباس عبدی از چهر‌های شاخص اصلاح طلب گفت که به گمان وی، اجماع اصلاح‌طلبان بر روی یکی از گزینه‌های عارف یا روحانی به طی یکی دو روز آینده اتفاق بیفتد و همین امر موجب افزایش احتمال پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات شود.با توجه به وارد شدن موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری به روزهای حساس خود در هفته…