قالیباف برنامه رضایی کپی

خورنا: محمدباقر قالیباف دو روز پیش گفته بود در دولتم به کشاورزان یارانه سبز می دهم. محسن رضایی دیروز در واکنش به این موضوع گفت: ” کاندیداها نباید برنامه‌های سایر رقبا را به نام خود ثبت کنند برنامه یارانه سبز ماه‌ها پیش از سوی بنده بیان شده است.” از سوی دیگر، مهم ترین برنامه انتخاباتی…