قاسم امیری

خورنا: قاسم امیری، رئیس ستاد دکتر روحانی در شهرستان بندرماهشهر گفت: برخی در شهرستان ماهشهر برای سهم خواهی از دکتر روحانی اقدام به تشکیل ستادهای غیر مجاز پس از انتخابات کرده اند. قاسم امیری در خصوص چرایی رای بالای دکتر روحانی در شهرستان ماهشهر به خبرنگار خورنا گفت: شهرستان ماهشهر به دلیل…