قائم‌مقام صندوق توسعه کشور

خورنا: قائم مقام صندوق توسعه کشور گفت: 24 میلیارد دلار در اختیار صندوق توسعه است. قاسم حسینی در حاشیه کارگروه اشتغال استان خوزستان اظهار کرد: امیدوارم سال جدید در کشور و در خوزستان سالی پربار و در کشور ایجاد اشتغال را به همراه داشته باشد، که این اتفاق فقط با همکاری یکدیگر اتفاق خواهد افتاد. وی ادامه داد: در این کارگروه،…