فیلم سازی آبادان

37
خورنا: يك فيلم‌ساز آباداني از بلاتكليفی فيلم‌سازان اين شهرستان گفت. مهدي پدويش اظهار كرد: همه فيلم‌سازان آباداني بلاتكليف هستند. من چندين فيلم‌نامه تأييد شده دارم اما براي ساخت آن به بودجه نياز دارم و اگر هم…