فوت پدر

مدیرکل بهزیستی خوزستان

خورنا   غلامرضا صدیق راد مدیرکل بهزیستی خوزستان در خصوص کودکان کار خیابانی اظهار داشت: یک اقدام خوبی در این حوزه انجام داده ایم و آن طرح حمایتی آموزشی از کودکان کار خیابانی بود این طرح شامل شناسایی کودکان، مداخله با خانواده ها ،ارزیابی  و نیازسنجی بود. وی ادامه داد:این بچه ها را با مسائل تفریحی و ورزشی آشنا کردیم…