فوتبال استان خوزستان

خورنا: هیئت فوتبال استان خوزستان نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه خود را شناخت. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، مجمع هیئت فوتبال استان خوزستان پیش از ظهر امروز با حضور اعضا تشکیل جلسه داد که در این جلسه نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه با رای مجمع مشخص شدند. در این جلسه،…