فعالیت شهرداری اهواز

خورنا: برخی جریان‌های خاص که در دوره‌های گذشته فعالیت شهرداری اهواز، همواره به دنبال دست یافتن به برخی پست‌های کلیدی بوده‌اند این روز‌ها در حال برنامه‌ریزی برای به چالش کشاندن شهرداری و شورای شهر است. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، این روز‌ها برخی جریانات خاص به تجربه دوره‌های گذشته فعالیت شوراهای اهواز و به شکل مشخص دوره سوم…