فضای سبز

رییس اداره فضای سبزحوزه خدمات شهری شهرداری اهواز

طرح ایجاد کمربند سبز اهواز ۷ هزار هکتار است که در ۷۲ کیلومتر از جاده کمربندی جدید اهواز در عرض یک هزار متر ایجاد می شود. وی بیان کرد:مطالعات اجرای کمربند سبز اهواز از سال ۷۳ آغاز شده اما با…