فروش پرندگان

خورنا عادل مولا امروز در اهواز اظهار کرد: شکار بی‌رویه پرندگان همیشه وجود دارد و شکارچیان مقررات و قوانین را رعایت نمی‌کنند. اوایل مهر و آبان‌ماه سال جاری فصل ساخت کوخه توسط شکارچیان و شکار پرنده‌های قمری و کبوتر و…