فروش ماشین آلات شهرداری اندیمشک از طریق مزایده

خورنا : شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 903-ش-ش مورخ 8-10-1392شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش 31 دستگاه ماشین­آلات فرسوده و سالم شهرداری اعم از سبک و سنگین با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی پیوست اسناد مزایدهاز طريق مزايده عمومی اقدام نماید. …