فرهنگی خدماتی

خورنا: شهردار رامشیر از جهش شهرداری این شهرستان از جایگاه خدماتی به جایگاه فرهنگی – خدماتی خبر داد. مسعود هزاریان با اشاره به ظرفیتهای درآمدزایی رامشیر بیان کرد: شهر رامشیر با توجه به محرومیتهایی موجود در بخش خدمات شهری و فنی، نیاز به کار فراوان دارد اما می توان با استفاده از ظرفیتهای درآمدزایی موجود در شهر و نیز استفاده…