فرهنگسازی اهدا عضو

خورنا: با اینکه این روزها واژه «مرگ مغزی» بسیار به گوش می‌رسد اما همچنان بدون توجه از کنار آن می‌گذریم بدون آنکه در ایستگاه تامل، کمی توقف کنیم و آن را بیشتر بشناسیم. وقتی به او گفتند دیگر امیدی نیست گویی روح از بدنش جدا شد. بغضش را قورت داد و پاهای سستش او را رها…