فرنگی کار اندیمشکی برای شرکت در رقابت های المپیک نوجوانان راهی نانجینگ شد