فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه

سرهنگˈمحمدپرونˈ خبر داد؛

خورنا: ماموران پاسگاه انتظامیˈآسیابˈ شهرستان امیدیه، موفق به کشف 40کیلوگرم تریاک از یک دستگاه خودرو سمند شدند.  سرهنگˈمحمدپرونˈ فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه در تشریح این خبر گفت: ماموران پاسگاه انتظامی آسیاب در…