فرماندار کارون

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b0%db%b8_%db%b1%db%b6%db%b4%db%b9%db%b1%db%b2
خورنا | احمدرضارستمی : آئین معارفه نخستین فرماندار زن خوزستان و تودیع فرماندار پیشین شهرستان کارون در فرهنگسرای مهدیه ٬ با حضور دکتر علی…