فرماندار دستبوس+

خورنا: یکی از فرماندارانی که در هفته گذشته تغییر کرد، کسی بود که در سال های قبل اقدام به دستبوسی احمدی نژاد کرده بود. این فرماندار در حرکتی عجیب هنگام پیاده شدن احمدی نژاد از هلی کوپتر در سفر استانی خود به یکی از شهرستان های خوزستان در اقدامی عجیب اقدام به دست بوسی کرد . اقدام این فرماندار باعث…