فرماندار دستبوس+

37
خورنا: یکی از فرماندارانی که در هفته گذشته تغییر کرد، کسی بود که در سال های قبل اقدام به دستبوسی احمدی نژاد کرده بود. این فرماندار در حرکتی عجیب هنگام پیاده شدن احمدی نژاد از هلی کوپتر در سفر استانی…