فرماندار جدید مسجد سلیمان

خورنا: عبدالحسن مقتدایی امروز طی احکامی جداگانه 2 سرپرست فرمانداری و 2 مشاور جدید خود را منصوب کرد. به گزارش اکسین پرس، عبدالحسن مقتدایی امروز طی احکامی جداگانه 2 سرپرست فرمانداری و  2 مشاور جدید خود را منصوب کرد. دکتر عبدالحسن مقتدایی  استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه آقایان سید مجید صالحی…