فرماندار جدید آبادان

خورنا: در حالیکه شمارش معکوس برای معرفی فرمانداران دولت روحانی در خوزستان آغاز شده، شنیده ها حاکیست سه نماینده مردم آبادان در مجلس، در اقدامی هماهنگ فهرست گزینه های مدنظر خود برای پست فرمانداری آبادان را به استاندار خوزستان معرفی کرده اند. گفته می شود این فهرست شامل چهار گزینه است که یک تن از آنها بیشتر…