فرماندار اندیمشک با جمعی از تاکسی داران گفت و گو کرد