فرماندار آبادان کیست

خورنا: در حالیکه شمارش معکوس برای معرفی فرمانداران دولت روحانی در خوزستان آغاز شده، شنیده ها حاکیست سه نماینده مردم آبادان در مجلس، در اقدامی هماهنگ فهرست گزینه های مدنظر خود برای پست فرمانداری آبادان را به…