فرماندارانديمشك‌خواستارتخصیص‌کامل‌اعتبارات‌شد

۵۵

فرماندارانديمشك‌خواستارتخصیص‌کامل‌اعتبارات‌شد

خورنا : فرماندار اندیمشک گفت: ‌اعتبارات مصوب استانی امسال برای شهرستان ۴۳ میلیارد تومان است که انتظار داریم این اعتبارات ۱۰۰ درصد تخصیص یابد. حمیدرضا…