فراخوان شهروند همفکر در اندیمشک منتشر شد

خورنا : حمید رضا گودرزی افزود: فرماندار شهرستان اندیمشک در نظر دارد از همفکری و نقطه نظرات افراد صاحب نظر،اصحاب رسانه،اساتید دانشگاهی و جامعه علمی شهرستان اندیمشک در راستای رفع کاستی ها و بررسی مشکلات شهرستان استفاده نماید. وی افزود: صاحب نظران و شهروندان می توانند مهمترین مشکلات شهرستان را در سه موضوع عمده خلاصه کرده و با ارائه راهکارها…