فتوای آیت الله سیستانی در مورد شکستن روزه به دلیل گرما